Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Op. Dr. Tolgahan Alpaydın  Kliniği  olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Klıniğimiz  tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. Kliniğimiz  Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm'de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

Adınız soyadınız,

T.C. Kimlik bilgileriniz, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız,

Doğum yeriniz ve tarihiniz,

Cinsiyetiniz,

Adresiniz,

Telefon numaranız,

E-posta adresiniz,

Size özgülenen hasta protokol numaranız,

Ödeme, fatura bilgileri gibi finansal bilgileriniz,

Özel sağlık sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileriniz,

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,

Genel olarak biyometrik ve genetik verileriniz,

Laboratuvar sonuçlarınız,

Test, tahlil ve tetkik sonuçlarınız,

Muayene verileriniz, randevu bilgileriniz,

Check-up bilgileriniz,

Reçete bilgileriniz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz, cinsel hayata ilişkin  kişisel verileriniz

Posta, telefon, faks, e-posta ve sair kanalar ile bize ulaştığınız taktirde paylaştığınız diğer verileriniz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

a. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

b. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;

c. Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;

d. Kliniğimizin  iç işleyişini planlanma ve yönetme,

e. Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;

f.  Faturalandırma yapılması;

g. Kimliğinizin doğrulanması;

h. Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;

i. Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;

j. Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;

k.Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;

l. Muayenehanenin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;

m. Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;

n. Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;

o. İlaç veya tıbbi cihaz temini ve benzeri amaçlar

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2'de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında, Kliniğimizin  sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

Kişisel verileriniz;

Elden, elektronik postayla, postayla, faks ile sosyal medya hesapları aracılığı ile, yüz yüze yapılan görüşmeler, telefon-telekonferans-video konferans yöntemleri ile yapılan görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir;

Açık rızanızın bulunması,

ii.Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

iii.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

iv.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,

v.Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

vi.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

vii.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

viii.Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

ix.Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinizin Kliniğiniz  tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız aşağıdaki gibidir;

a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kliniğin  söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

g) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;

h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kliniğe  iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  : https://www.izmirestetik.com  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Talatpaşa Bulvarı No: 17 Yayger Apartmanı Kat 3 Daire 6 - Alsancak / İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden; güvenli elektronik imzanız ya da mobil imzanız ……kep adresine ya da var ise daha öncesinde  Kliniğe  bildirdiğiniz ve Kliniğimizin  sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile info@izmirestetik.com adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

Kliniğin , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Muayenehane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.